Connexions I / Unité 4

14.02.2017 08:56

 

Unité 4 začíná poněkud netypicky. Krátkým komiksem - francouzsky la bande dessinée (BD) - s trochu zvláštním příběhem. Posuďte sami:

 

FR
Un inspecteur de police reçoit un mystérieux message sur son répondeur téléphonique : quelqu’un lui propose de l’aider à trouver son coupable. Pour cela, il doit faire ce qu’on lui demande : poser une question précise à trois personnes du quartier Saint-Germain, à Paris. Apres être allé voir ces trois personnes, il se rend, comme le lui indiquait le message, place Saint-Michel où l’attend l’auteur du message. Là, surprise ! C’est un de ses collègues qui lui a simplement fait une blague car on est le 1er avril.


...................................................................................................................................................
CZ
Policejní inspektor obdrží na záznamník tajemnou zprávu, podle níž mu někdo chce pomoci najít viníka, kterého hledá. Musí však vyhovět několika požadavkům. Třem osobám z pařížské čtvrti Saint-Germain musí položit přesnou otázku a poté má jít na náměstí Saint-Michel, kde se setká s autorem vzkazu. Ovšem jaké překvapení! Čeká tam na něj jeden z jeho kolegů, který si z něj prostě vystřelil. Je totiž 1. dubna.


...................................................................................................................................................

Poisson d'avril / Apríl

Začněme od pointy celého příběhu. Aprílového žertíku, kterému se ve Francii říká Poisson d'avril. Děti si zde apríla typicky užívají tak, že vystřihují papírové ryby a snaží se je ostatním nenápadně nalepit na záda, aniž by si toho dotyční všimli. (Jak naznačuje i kreslený vtip níže). A i dospělí si připravují vzájemně žertíky. Jakmile je žert odhalen, zakřičí se: Poisson d'avril !

 

Chcete-li se o aprílové tradici dozvědět více, podívejte se na text s audionahrávkou na stránkách Podcast français facile.

........................................................................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 

"Jo, zábavné. Ale normálně se to dělá s papírovou rybou."

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................

Slovíčka k UNITÉ 4 v mp3 jsem pro vás připravila zde.

..................................................................................................................................

Verbes ALLER - POUVOIR - VOULOIR / Slovesa JÍT/CHODIT - MOCI - CHTÍT

Ve 4. lekci se seznámíte se slovesy aller - pouvoir - vouloir. Pokud si chcete připomenout jejich výslovnost, rozklikněte tuto tabulku.

Jednoduchá doplňovací cvičení najdete tady (aller), tady (pouvoir), tady (vouloir) anebo tady či na těchto stránkách.

Pokud jde o sloveso aller, zopakujte si také, se kterými předložkami se pojí:

 

 

...................................................................................................................................................

Demander à quelqu'un de faire quelque chose / Požádat někoho, aby něco udělal

Inspektor Labille z příběhu má za úkol položit třem osobám určité otázky. Má je o něco požádat. 

Žádost lze vyjádřit několika způsoby:


a) přímým, direktivním způsobem (Demande directe), který je často vyjádřen rozkazovacím způsobem (Impératif)
b) zdvořilou žádostí (Demande polie)

 
a) Demande directe
  • tvary imperativu, včetně výslovnosti, si můžete připomenout na webu televizní stanice TV5

  • pokud se nebojíte nových slovíček, vyzkoušejte si i toto cvičení. Vždy kliknete na postavu, která bliká. Tím posunete příběh dále. Text (titulky) můžete sledovat ve spodní části obrázku. Poklikem na další čísla (1 - 4) ve spodní části obrázku se přesouváte k následujícím cvičením.

  • a tady si poslechněte pokyny a poté jejich označení (A - J) přiřaďte k obrázkům.

 
b) Demande polie

Běžně se v těchto situacích používají tvary podmiňovacího způsobu, tedy kondicionálu (le conditionnel). Ten ale není tématem této lekce. Proto se spokojíme prozatím se základními (podmínkovými) frázemi, které nabízí učebnice. Tedy:

Excusez-moi, vous voulez bien m'aider?
Promiňte, můžete mi pomoci?

Je voudrais vous poser une question.
Chtěl bych vám položit otázku.

Vous pourriez répondre à une petite question, s'il vous plaît?
Mohl/a byste odpovědět na malou otázku, prosím?

J'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît.
Rád/a bych vám položil/a jednu otázku, prosím.

 

Obecně je způsobů, jak vyjádřit zdvořilost, samozřejmě nepoměrně více. Ať už jde o jednotlivá slova, fráze, či celé obraty. Užitečný přehled najdete třeba tady (s anglickým překladem).

Někdy se jako forma žádosti používá také věta v budoucím čase. A to už se dostáváme k další podkapitole:

 

...................................................................................................................................................

Le futur proche / Blízká budoucnost

Francouzština zná dva budoucí časy a oba jsou v zásadě rovnocenné, pokud jde o jejich použití. Futur proche je prvním z nich. Tvoří se pomocným slovesem aller, k němuž se připojí významové sloveso v infinitivu. Tedy:

Je vais parler.

 

Několik dalších příkladů uvidíte tady.

Vincent va organiser une fête. To je název malého animovaného příběhu, na kterém se s budoucím časem můžete také obeznámit. Stačí vždy kliknout na blikající postavu pro vývoj dialogu. Pod obrázky vidíte i titulky. Poklikem na další čísla v malých čtverečcích se dostanete i k souvisejícím cvičením.

Zde můžete do vět už sami doplňovat správné tvary budoucího času. Podobně jako v tomto cvičeníAnebo zde.

Pěkné, poslechové cvičení najdete i zde.

 

...................................................................................................................................................

Expressions avec avoir / Výrazy se slovesem avoir

V další části lekce se seznámíte s ustálenými frázemi, v nichž se používá sloveso avoir. Ke zopakování a drobnému rozšíření slovní zásoby vám poslouží následující dva obrázky. 

 


 

 

Chcete si vyzkoušet, zda fráze umíte používat? Klikněte sem. Anebo sem.


V tomto cvičení je váš úkol přiřadit správné zakončení vět (myší přetahujete obdélníky na správná místa). Slůvko “si” na začátku každé věty znamená “jestliže, pokud”.

 

...................................................................................................................................................

Les articles définis et indéfinis  / Členy určité a neurčité

Následující část lekce je věnována určitým a neurčitým členům. Chcete-li si zopakovat, kdy se používá který z nich, a nevadí vám překlad (titulky) v angličtině, pusťte si video níže.


Anebo se jednoduše podívejte na malé schéma.

Abyste uměli členy používat, je třeba znát rod konkrétních podstatných jmen. Pak už je samotné přiřazení vlastně hračkou. 

Vyzkoušejte si to. 

Cvičení s určitými členy najdete tady. Anebo tady.

Neurčité členy doplňujete v tomto cvičení. Anebo zde.

A důležité je i umět v mluvené řeči rozlišit, zda slyšíte jednotné či množné číslo. V tom vám často pomohou právě členy. 

Vyzkoušejte si to v následujícím cvičení. Zelenou šipkou spouštíte poslech. Zvolte tu z variant, která zazněla.

Více aktivity projevíte v tomto cvičení.  Pokud zazní dané podstatné jméno v množném čísle, je třeba upravit jeho písemnou podobu. 

 

...................................................................................................................................................

Passé composé / Složené perfektum

Protože je UNITÉ 4 bohatá na nová gramatická témata, v její poslední části se krátce dotkneme jednoho z minulých časů, které francouzština používá. 

Jak se passé composé tvoří?

Jako pomocné sloveso se používají slovesa avoir a être. Prozatím se spokojíme s prvním jmenovaným. K danému pomocnému slovesu, které vyčasujeme, se přidá příčestí minulé. Jeho podoba je pravidelná, ovšem jen u pravidelných sloves 1. třídy. Tedy:

parler          >> j’ai parlé
regarder      >> j’ai regardé
habiter        >> j’ai habité
rencontrer   >> j’ai rencontré
trouver        >> j’ai trouvé

atd.

Co se týče nepravidelných sloves, prozatím si ukažme minulá příčestí dvou těch nejfrekventovanějšících:

avoir           >> j’ai eu
être            >> j’ai été

Prakticky si zkuste přiřazovat správné tvary sloves v tomto cvičení.

Tady pak doplňujete správný tvar slovesa avoir - tak, aby tvar minulého času byl úplný.

V tomto případě už doplňujete celý tvar minulého času.

 

Co složené perfektrum vyjadřuje?

 

1) jednorázový děj v minulosti ukončený

J’ai envoyé une lettre a André.
Poslal/a jsem Andrému dopis.

 

2) minulý děj, který se udál jen jednou a jehož trvání je vymezeno

J’ai fait ce travail pendant dix ans.
Tuhle práci jsem dělal/a deset let.

La semaine passé, j’ai été malade.
Minulý týden jsem byl/a nemocen/a.

 

3) minulý děj opakovaný, jehož počet opakování je vyjádřen alespoň přibližně

J’ai souvent pensé à eux.
Často jsem na ně myslel/a.

 

4) děj ukončený v blízké budoucnosti

Encore quelques minutes et nous avons fini de déjeuner.
Ještě několik minut a jsme (budeme) po obědě.

 

...................................................................................................................................................

Podobně, jako jsme dnes žertem začínali, podobně lekci tentokrát uzavřeme. A ještě jednou se vrátíme ke zdvořilostním obratům. Troufnete si odhadnout, kolik takových galantních slůvek se vejde do chvíle, než přejedete výtahem z jednoho patra do druhého? :-)

 

...................................................................................................................................................

P.S.: Celou lekci si můžete zopakovat i na doprovodných stránkách učebnice: Didier Connexions.

 

Bonne chance !

Katy

...................................................................................................................................................